15 October 2021
Europe/Belgrade timezone

EOSC-Future: Развој на EOSC, тековни активности и можности за учество

15 Oct 2021, 10:40
30m
Materials: NI4OS training platform

Materials: NI4OS training platform

https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=66

Speaker

Prof. Sonja Filiposka (Ss. Cyril and Methodius University Faculty of computer science and engineering)

Description

Преглед на тековната состојба на EOSC, активностите во активните проекти и можностите за користење на ресурси, услуги и активно учество во работни групи.
Оваа презентацијата е во соработка со EOSC Future проектот.

Presentation Materials

There are no materials yet.