NI4OS National Capacity Building Training - North Macedonia

Europe/Belgrade
Materials: NI4OS training platform

Materials: NI4OS training platform

https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=66
Anastas Mishev (UKIM) , Sonja Filiposka (Ss. Cyril and Methodius University Faculty of computer science and engineering)
Description

Ова е втор национален тренинг во рамките на проектот NI4OS-Europe чија што цел е зајакнување на националните капацитети во областа на отворената наука со посебен акцент на темите поврзани со Европскиот облак за отворена наука - EOSC и FAIR принципите за пронаоѓање, пристап, интероперабилност и повторна употреба на податоците во облакот. 

Тренингот треба да им помогне на истражувачите, административниот кадар во библиотеките, давателите на услуги во облакот и менаџерите кои ги дефинираат правилата за користење:

 • да се запознаат со најновите случувања поврзани со EOSC и планираниот иден развој
 • да научат како да ги направат истражувачките податочни множества според FAIR принципите
 • да разберат како се користат системите за складирање на податочни множества
 • да се запознаат со можностите за користење на услуги во EOSC кои се достапни преку NI4OS каталогот на услуги

Настанот е организиран во соработка со проектот EOSC Future.

Ги молиме сите заинтересирани за настанот да се регистрираат со користење на копчето за регистација подолу.

Тренингот ќе се одвива во форма на вебинар на платформата за тренирање развиена во рамките на NI4OS проектот. Пристапот до сите материјали од тренингот е комплетно отворен за сите, додека пристапот до снимката од тренингот ќе биде дозволен само за регистрираните учесници на настанот. 

За повеќе информации ве молиме да не контактирате преку адресите за електронска пошта дадени подолу.

  • 10:00 10:30
   Тестирање на околината 30m

   приклучување на учесниците и тренерите и тестирање на можностите за интеракција во вебинар собата

  • 10:30 10:40
   Запознавање со целите на тренингот 10m

   Добредојде и кратко запознавање со агендата

   Speaker: Anastas Mishev (UKIM)
  • 10:40 11:10
   EOSC-Future: Развој на EOSC, тековни активности и можности за учество 30m

   Преглед на тековната состојба на EOSC, активностите во активните проекти и можностите за користење на ресурси, услуги и активно учество во работни групи.
   Оваа презентацијата е во соработка со EOSC Future проектот.

   Speaker: Prof. Sonja Filiposka (Ss. Cyril and Methodius University Faculty of computer science and engineering)
  • 11:10 11:40
   Како да ги направите вашите податоци FAIR? 30m

   Практични чекори и совети за имплементација на FAIR принципите на вашето податочно множество

   Speaker: Prof. Vladimir Trajkovikj (UKIM/FINKI)
  • 11:40 12:10
   Работа со складиште за отворени податочни множества 30m

   Приказ на можностите за поставување и користење на D-Space како складиште за податочни множества

   Speaker: Anastas Mishev (UKIM)
  • 12:10 12:40
   EOSC услуги достапни преку NI4OS каталогот 30m

   Преглед на NI4OS каталогот и на услугите кои се достапни за користење

   Speaker: Vojdan Kjorveziroski (UKIM/FINKI)
  • 12:40 13:00
   Дискусија 20m

   Прашања и одговори

   Speaker: Anastas Mishev (UKIM)