6 November 2020
BBB webinar room
Europe/Skopje timezone

National Initiatives for Open Science in Europe – NI4OS Europe, aims to be a core contributor to the European Open Science Cloud (EOSC) service portfolio, commit to EOSC governance and ensure inclusiveness on the European level for enabling global Open Science through supporting the establishment of the National Open Science Initiatives in the participating countries, promoting the FAIR data principles and providing technical and policy support for on-boarding of service providers into EOSC, including generic services (compute, data storage, data management), thematic services, repositories and data sets.

 

Проектот НИ4ОС-Европа Национални Иницијативи за Отворена Наука - Европа има за цел да биде еден од главните контрибутори кон сервисното портфолио на Европскиот Облак за Отворена Наука EOSC, да придонесе во управувањето со EOSC и да обезбеди инклузивност на европско ниво за воспоставување на глобална отворена наука преку поддршка за воспоставување на Национални Иницијативи за Отворена Наука во земјите членки, промоција на FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reuseable) (Пронајдливи, Достапни, Интероперабилни и Повторно искористливи) податоци, како и овозможување на техничка и организациска поддршка за поставување на сервиси од земјите членки во каталогот на EOSC, вклучувајќи генерички сервиси (за пресметување, складирање и управување со податоци), тематски сервиси, репозиториуми и податочни множества.

 

Дисеминацискиот настан има за цел да ги претстави целите и можностите што проектот ги нуди за истражувачките заедници во земјата и за активно вклучување на истражувачите во овие активности. 

Starts
Ends
Europe/Skopje
BBB webinar room
https://webinar.ni4os.eu/b/tra-y01-jay
Registration
Registration for this event is currently open.